Годишно счетоводно приключване

Всяко юридическо лице (фирма), независимо дали е осъществявало дейност през финансовата година, има задължение до 31 март на следващата година да изготви годишните си финансови отчети, отчети към НСИ и годишна данъчна декларация и да предостави тази информация на съответните институции.

Годишното счетоводно приключване е последният етап и е резултат от текущото счетоводство през годината. На база на информацията, извлечена от първичните и вторични счетоводни документи се изготвят годишната данъчна декларация и годишните финансови отчети, от където управлението черпи информация за финансовото и имущенственото състояние на предприятието и резултатите от цялата работа през годината.

Счетоводна къща iTAX поема грижата за:

  • Обработване и осчетоводяване на всички първични счетоводни документи за годината и изготвяне на необходимите справки
  • Изготвяне на Годишен финансов отчет според НСС и МСС – Баланс/Отчет за финансовото състояние, Отчет за приходите и разходите/Отчет за всеобхватния доход, Отчет за промени в собствения капитал, Отчет за паричните потоци и приложения съгласно законодателството
  • Изготвяне на нулеви и съкратени финансови отчети
  • Изготвяне на отчети на английски език
  • Изготвяне и подаване на Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО
  • Изготвяне и подаване на Годишни статистически отчети в НСИ
  • Изготвяне на документи във връзка с плащането на данъци
  • Изготвяне на отчети и необходимите документи за одит

Свържете се с нас за безплатна консултация