Обработка на заплати

Персоналът е най-важният актив в една организация. Затова обработката на заплати е конфиденциален и важен процес, който предполага задълбоченото познаване на нормативните актове и изисквания.

Независимо от вида и сложността на дейността на организацията ви, iTAX ви предлага пълен набор от услуги, свързани с процесите по обработка на заплати на служетелите ви, съобразени със законовите разпоредби, което включва:

  •   Консултиране и съвети при наемане на персонал
  •   Изготвяне на трудови и граждански договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики и всички други необходими документи, свързани с назначаване, прекратяване и промени на трудовите правоотношения
  •   Регистриране в НАП на уведомления за назначаване и прекратяване на трудови договори в законоустановеното време
  •   Издаване и попълване на трудови книжки
  •   Изготвяне и съхраняване на индивидуални трудови досиета на служителите
  •   Ежемесечно изготвяне на ведомости за работни заплати, разходи за персонала, взаимоотношения с бюджета, фишове за работни заплати и др.
  •   Подготовка на файлове за масови плащания на работни заплати
  •   Изготвяне на платежни нареждания към бюджета за дължимите осигурителни и данъчни задължения
  •   Периодични справки и трудово-правни консултации според нуждата и изискванията на клиента
  •   Представителство пред органите на НАП, НСИ, Инспекция на труда

Предимството от външен ТРЗ консултант е, че прехвърляте отговорността и цялата административна работа на нас, като по този начин можете да се фокусирате изцяло върху управлението на бизнеса ви и повишаване ефективността и удовлетвореността на вашите служители.

Свържете се с нас за безплатна консултация