Счетоводство на Физически лица и еднолични търговци

Ако сте физическо лице и през годината сте получавали възнаграждение по извънтрудови правоотношения, хонорари и др., то вие имате задължение да декларирате доходите си за текущата година пред българските данъчни институции в срок до 30 април на следващата година.

Всички физически лица, получили доходи от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, предоставяне и/или прехвърляне на авторски и други видове права, и/или други източници на доход, различни от трудови правоотношения, попадат в горепосоченото задължение за деклариране на доходите си.

Ако сте еднолични търговци или физически лица, придобили доходите си от горепосочените източници, ние от счетоводна компания iTAX можем да ви окажем съдействие със следните услуги:

  •  Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ на физически лица
  •  Попълване на справка за получени доходи по извънтрудови правоотношения
  •  Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишни финансови отчети на еднолични търговци (ЕТ)
  •  Изчисляване и изготвяне на платежни нареждания за плащане на данъци
  •  Изготвяне на декларации според Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ)
  •  Изготвяне и подаване на декларации по чл. 55 от ЗДДФЛ във връзка с дължимият данък на тримесечие
  •  Консултиране по въпроси относно легално оптимизиране на данъци и др.

Свържете се с нас за безплатна консултация