Как да регистрирам фирма (ЕООД, ООД) сам?

Много от вас смятат за изключително сложна процедурата по регистрация на фирма. Ако желате сами да регистрирате фирма, нямате възможност или просто не желаете да заплатите хонорар на счетоводител или адвокат, то следващата статия е точно за вас.

Разбира се, рискът от това да не се доверите на специалист е неоправдан, тъй като хонорарът за регистрация на фирма не е висок и си заслужава да наемете специалист, който ще ви даде сигурност, а вие няма да се занимавате с неща от които не разбирате.

Важно е да се отбележи, че статията има за цел да покаже точните стъпки за регистрация на ЕООД и регистрация на ООД, защото това са най-предпочитаните правни форми за стартиращи малки и средни предприятия.

Нека стъпка по стъпка разгледаме какво точно се прави при процедура за регистрация на фирма (ЕООД, ООД):

 1. Важно е да се опрадели дали ще регистрирате ЕООД или ООД. Единствената разлика между двете е в броя на хората, които притежават капитала.
 • ЕООД – Еднолично дружество с ограничена отговорност. Собствеността на капитала е еднолична, т.е. едно лице образува дружеството.
 • ООД – Дружество с ограничена отговорност. Учредителите са минимум двама съдружника, за които няма ограничение как да бъде разпределен размерът на капитала между тях.

И за двете дружества (ЕООД, ООД) минималното изискване за капитал според Търговския закон е 2 лв.

 1. Избиране на име на фирма – Трябва да изберете уникално име на фирмата ви, като за целта можете в сайта на Търговския регистър да проверите всяко едно име дали е свободно.

Имате опция и да запазите име на фирма, струваща 50 лв., което е абсолютна ненужно и можете да си спестите тези 50 лв., след като сте проверили в сайта на търговският регистър дали харесаното от вас име не е заето.

 1. След като сте готови с избора си на правна форма (ЕООД или ООД), име на фирмата, седалище и адрес на управление, управител на фирмата следва да се изготвят следните документи:

За ЕООД – Учредителен акт (устав) и Учредителен протокол;

За ООД – Дружествен договор и Протокол от общото събрание.

Учредителния акт (за ЕООД) и Дружествения договор (за ООД) трябва да съдържат следната информация:

– име, седалището и адреса на управление на дружеството;

– предмета на дейност;

– имена и лични данни на съдружниците;

– размера на капитала, както и размера на дяловете, с които даден съдруцник участва в капитала;

– имена и лични данни на управителя/управителите;

– предимствата на съдружниците, ако са уговорени;

– други права и задължения на съдружниците.

Учредителният протокол (за ЕООД) и Протоколът от общото събрание на съдружниците (за ООД) трябва да съдържат решенията, взети от едноличният собственик на капитала или от съдружниците, като например решение за назначаване на управител и др.

 1. Декларация по чл. 141, ал. 3 от ТЗ Това е декларация за съгласие за управител и образец на подписа на управителя (спесимен). Тази декларация се ПОДПИСВА ПРЕД НОТАРИУС. 
 2. Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за Търговския регистър (ЗТР). Декларира се истинността на заявените обстоятелства. Подписва се от заявителя. 
 3. Декларация по чл. 13, ал. 5, ЗТР. Декларира се, че всички документи са представени от заявителя. Подписва се от заявителя. 
 4. Декларация по чл. 142, Търговски закон (ТЗ). Забрана за конкурентна дейност. Подписва се от управителя. 
 5. Декларация по чл. 141, ал. 8, ТЗ. Управителят декларира, че отговаря на изискванията на закона за управител на фирма. Подписва се от управителя.
 6. Пълномощно – Трябва ви в случай, че документите ще бъдат подадени от адвокат. Това пълномощно НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да бъде нотариално заверено.

След като сте готови с изготвянето на горепосочените документи, следвате следващите стъпки:

 1. С подписани Учредителен акт (устав) и Учредителен протокол (за ЕООД) и Дружествен договор и Протокол от общото събрание (за ООД), едоличният собственик на капитала или съдружниците отиват в банка по избор за откриване на набирателна сметка и внасяне на капитала. В повечето банки ще ви предложат да си издадете удостоверение за внесен капитал, струващ около 30 лв (а в някои дори е задължително). Този документ е напълно излишен. Платежните нареждания за внесения капитал са напълно достатъчни.
 2. Заплащате държавната такса за регистрация към Агенцията по вписванията. Тя е 110 лв., когато документите се подават на хартиен носител и 55 лв., когато същите се подават по електронен път.
 3. Управителят/ите отиват с Декларация по чл. 141, ал. 3 от ТЗ при нотариус, пред който ще трябва да положат подписите си.

Тук е важно да отбележим, че има два начина за подаване на документите за регистрация на фирма към Търговския регистър – Агенция по вписванията:

 1. На хартиен носител – Трябва да имате попълнено и разпечатано А4 Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност. Заедно със заявлението А4 трябва да носите и всички гореописани документи подписани и да ги подадете на място в Агенцията по вписванията.
 2. По електронен път – В този случай трябва предварително да сте си закупили електронен подпис на името на управителя, който в качеството си на заявител попълва А4 Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност в електронен вариант, като прилагате всички гореописани документи сканирани. Както споменахме, по електронен път могат да се подадат документите и от адвокат с пълномощно, което НЕ е задължително да бъде нотариално заверено.

След като вече сте подали документите за регистрация на фирмата ви, ако всичко е наред, до 2-3 дни фирмата ви ще бъде регистрирана. В случай, че нещо не е направено както трябва, ще получите отказ или указание, за да отстраните грешката си. В указанието ще ви бъде описано точно кой от документите не е съставен правилно или има грешка, като в 3-дневен срок трябва да отсраните нередностите. Имайте предвид, че при отказ губите платената държавна такса и при ново подаване трябва да я платите наново. При указание не заплащате допълнително или повторно държавна такса.

Колко ще ми струва цялата процедура?

 1. Държавна такса към Агенцията по вписванията – 110 лв., но ако документите се подават по електронен път таксата е наполовина, т.е. 55 лв.
 2. Капитал – 2 лв. минимум.
 3. Такса за откриване на набирателна сметка в банката – около 10 лв. (в зависимост от ценовата политика на банката).
 4. Спесимен (образец от подписа на управитела) при нотариус – 6 лв.

Краен разход:

 • 73 лв. (при минимален капитал 2 лв. и подаване на документите по ел. път)
 • 128 лв. (при минимален капитал 2 лв. и подаване на документите на хартиен носител)

Ако все пак изпитвате затруднения и смятате, че не бихте се справили и искате сигурност, може да се доверите на Счетоводна къща iTAX да регистрира фирмата ви в най-кратки срокове и на най-добра цена, не се колебайте а се СВЪРЖЕТЕ С НАС!

Други публикации

Виж всички