Минимални изисквания за публикуване на микропредприятия в България

Микропредприятията представляват 90% от предприятията в България, затова е важно да бъдат изяснени минималните изисквания за публикуването на годишните финансови отчети именно на тази категория предприятия прилагащи НСС.

Нека първо изясним какво е микропредприятие?
Според чл. 19, ал. 2 от Зсч Микропредприятия са предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показателя:
1. балансова стойност на активите – 700 000 лв.;
2. нетни приходи от продажби – 1 400 000 лв.;
3. средна численост на персонала за отчетния период – 10 души.

От тази година са предвидени значителни облекчения в минималните изисквания за публикуване на микропредприята, а именно:
1. Микропредприятията, които не подлежат на Независим финансов одит МОГАТ да публикуват САМО баланс. Отпада задължението за публикуването на приложение. По ваше желание, можете да публикувате пълен комплект ГФО
Балансът МОЖЕ да бъде съкратен, т.е. само по раздели. Чл. 29, ал . 4 ЗСч.
2. Предприятия без дейност и без единции в баланса – МОГАТ да публикуват САМО баланс с един ред, който да показва нули в актива и пасива.
Не бива да ви притеснява, че балансът може да бъда само с 2-3 реда, дори и с един. От Агенцията по вписванията са напълно наясно с това.

Без нулеви редове
Съгласно т. 11.4. от СС 1 предприятието не посочва тези раздели, групи и статии, за които липсва информация за предходния и текущия отчетен период, т.е. в баланса и отчета за приходи и разходи НЕ следва да се съдържат нулеви редове. Въпреки това, от Агенцията по вписванията не правят откази за съществуване на нулеви редове.
Документи, които трябва да се приложат при подаване на отчети за публикация в АВ по електронен път, когато заявител е търговецът:
1. Баланс;
2. Решение за едноличния собственик за ЕООД/Протокол от ОС за ООД;
3. Декл. по чл. 13, ал. 4 от ЗТР;
4. Платена такса;
*+ нотариално заверено пълномощно, ако се подава от съставиталя на ГФО.

Други публикации

Виж всички