Как да осчетоводя пропусната фактура от минала година

Отчитането на фактура от минала година в текущата година следва да се третира по реда на корекция на счетоводна грешка, които намират отражение в СС 8 и МСС 8.

При положение, че сумата на фактурата е несъществена или ако сте по НСС, то можете просто да отчетете ефекта за сметка на текущата печалба (или загуба).

Ако сумата на фактурата е съществена, то следва да се отчете ефекта за сметка на Неразпределената печалба или Непокритата загуба от предходни години.

 

От гледна точка на данъчно облагане, чл. 75 от ЗКПО казва:

При откриване през текущата година на счетоводна грешка, свързана с предходната година, за която е подадена годишна данъчна декларация и законоустановеният срок за подаването е изтекъл, данъчно задълженото лице може еднократно в срок до 30 септември на текущата година да коригира данъчния финансов резултат и данъчното задължение чрез подаване на нова декларация.

В останалите случаи трябва да се уведоми писмено НАП, който в 30-дневен срок от получаване на уведомлението предприема действия за промяна на данъчния финансов резултат и на задължението за съответния данъчен период.


Други казуси

Виж всички